Klachtenregeling ongewenst gedrag

 

Ongewenst gedrag is in het algemeen elk gedrag van de initiator dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden en uit dien hoofde onacceptabel is.

Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag: 

 • Sexuele intimidatie; ongewenste sexuele toenadering en of verzoeken om sexuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste sexuele omgang. 
 • Pesterij; het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, sexuele geaardheid, levens? of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 • Roddel; het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
  • het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, privé)leven of verleden van de betrokkene,
  • het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten terzake,
  • het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 • Bedreiging; het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 • Discriminatie; het in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een persoon(en) vanwege zijn ras, godsdienst, levensovertuiging en of sexuele gerichtheid.
 • Geweld; iedere vorm van verbale en/of lijfelijke agressie die er op gericht is geestelijke of lichamelijke schade toe te brengen.

Verbod van ongewenst gedrag

Het is een ieder verboden om zich op de vereniging schuldig te maken aan ongewenst gedrag.

Klacht over Ongewenst gedrag bij Vertrouwenspersoon of bestuur

Ieder TCR-lid kan bij de Vertrouwenspersoon (Marja Tromop) of bij de leden van het bestuur een klacht indienen over ongewenst gedrag, voor zover de gedraging een relatie heeft met activiteiten binnen de vereniging.

De behandeling van de klacht

Na ontvangst van de klacht stelt de vertrouwenspersoon een onderzoek in en stelt de vermeende initiator per omgaande daarvan in kennis, tenzij zwaarwegende belangen zich daar tegen verzetten. Na een terdege onderzoek kan de Vertrouwenspersoon de klacht neerleggen bij het bestuur en roept het bestuur binnen vier weken zowel de klager als de initiator op ter zitting. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren. Het bestuur hoort zowel de klager als de initiator. Het horen geschiedt in elkaars bijzijn, tenzij een der partijen hier bezwaar tegen maakt en het bestuur dit bezwaar redelijk acht. Van het horen wordt door het bestuur een verslag gemaakt. Ieder der partijen heeft het recht om kennis te nemen van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid.

Melding ongewenst gedrag bij Politie/Justitie

Wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, doet het bestuur van ongewenst gedrag onverwijld aangifte bij de politie. In andere gevallen kan de directie bij gebleken ongewenst gedrag, als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, eveneens besluiten aangifte te doen bij de politie.

25 juni 2021, Debora Smits , secretaris Tennisclub Rijssen