Algemene ledenvergadering 2020

Dinsdag 4 Februari aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in 't Brodshoes.

 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op: Dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 uur in Restaurant ’t Brodshoes te Rijssen

De notulen van de ALV in 2019 staan op onze website, de jaarverslagen 2019 van de commissies liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage klaar. Vragen e/o opmerkingen op de jaarverslagen kunt u stellen/maken tijdens agendapunt 11 van de vergadering. Vanaf een week voor bovengenoemde datum zijn de te presenteren financiële gegevens bij Susan Hasewinkel op te vragen: 06 – 51708706 of per mail: s.hasewinkel@tennisclubrijssen.nl

Naast de vaste onderwerpen zal een ander belangrijk onderwerp onderdeel van de agenda vormen. Hiervoor vragen wij in deze brief alvast uw aandacht: Aftreding oude en benoeming nieuwe bestuursleden: - Aftredend en niet herkiesbaar: Susan Hasewinkel Secretaris Voorstel benoeming: Debora Smits - Voorstel nieuw bestuurslid Mirjam Veltmaat Dagelijks bestuur (vz barcommissie) - Voorstel nieuw bestuurslid Gerard Beltman Dagelijks bestuur

V.w.b. het voorstel tot benoeming van de nieuwe leden voor het bestuur, geven wij u tot uiterlijk 27 januari a.s. de mogelijkheid schriftelijk (per email) bezwaar in te dienen ofwel tegenkandidaten kenbaar te maken. Dit kan naar s.hasewinkel@tennisclubrijssen.nl Sinds de ALV van 2019 hebben wij helaas geen nieuwe aanmeldingen ontvangen voor de ontstane vacature van voorzitter PR commissie. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan horen wij graag van u. Wij merken op dat de functie-inhoud in onderling overleg wordt bepaald, waarbij het aanvaarden van de functie als voorzitter van de PR-commissie niet per definitie hoeft te betekenen dat u ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

Wij zien uit naar uw komst op 4 februari aanstaande (afmeldingen graag per mail naar Susan Hasewinkel). 

 

Nieuws Overzicht