Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers

Inleiding

Het is belangrijk dat vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie binnen de tennissport integer te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de tennisvereniging.

Gedragscode

De vrijwilliger:

ALGEMEEN

1. Onderschrijft de verantwoordelijkheid van de KNLTB: de vrijwilliger draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de KNLTB voor de sport tennis en bij inhoudelijke en maatschappelijke relevante gewenste thema’s.

PROFESSIONALITEIT

2. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de vrijwilliger beoefent zijn functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met ieders belangen bij de sport tennis. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij nooit regels uit deze gedragscode.

3. Is betrouwbaar: houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter-)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

4. Stelt zich dienstbaar op: handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden.

5. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

6. Heeft respect: De vrijwilliger behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc. Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten worden niet getolereerd.

7. Onthoudt zich van gedragingen waardoor de sport in diskrediet kan worden gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en of beledigende opmerkingen.

8. Blijft van anderen af: Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie.

9. Neemt de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, te melden bij het bestuur van de vereniging dan wel bij het Meldpunt van de KNLTB.

10. Is financieel transparant: De vrijwilliger zal nooit enige vorm van corruptie, fraude of omkoping bezigen.

11. Neemt geen giften aan: er mogen geen giften in de vorm van een cheques of geld worden aangeboden of aangenomen. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan €150,- moeten in elk geval worden gemeld bij de voorzitter van het bestuur/de commissie, werkgroep en dergelijke.

12. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

13. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig: Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

14. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.

15. Vrijwilligers zijn verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen daartoe, te melden.

VERANTWOORDELIJKHEID

16. Zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid: De KNLTB streeft naar optimale arbeidsomstandigheden – ook bij verenigingen, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. De KNLTB verlangt dat zijn vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom zullen zij de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.

17. Werkt mee aan een heldere en open communicatie: Op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de organisatie optimaal kan vervullen. Communicatie met medewerkers van de KNLTB, tussen vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.

18. Zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.

19. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor bewustwording in de organisatie ter voorkoming en tegengaan van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, tennisleraren, trainers, coaches, werknemers, supporters, en anderen.

20. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van toepassing zijnde normen.

21. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, of het Meldpunt van de KNLTB. Neem contact op met onze vertrouwenspersoon (Marja Tromop) als je advies nodig hebt over welke stappen je dient te zetten. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven.

25 juni 2021, Debora Smits , secretaris Tennisclub Rijssen

Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing. Amersfoort juli 2018